Exercici

Ompli els buits amb les grafies corresponents.


En l’examen del dissa__te el van declarar a__te
Un ma__ o il·lusionista
Aquest infan__ es fa un emboli__ entre el suman__ i el dividen__
Sa__s què és un baoba__?
Esten__ la roba en un llo__ massa llòbre__
No compren__ per què he de pagar un recàrre__
Ha au__mentat el valor dels dra__mes gre__s
Amb l’exercici ha a__quirit una complexió a__lètica
En Davi__ ha descobert el qui__ de la qüestió
Esti__ ti__ de viatjar pels mars del Cari__
Un article si__nat amb __eudònim
El mot ence__ es relaciona amb encebar i ence__ amb encepar
Latitu__ nor__ o latitu__ su__?
L’Alfre__ és mol__ resisten__ al fre__
La Ma__dalena ens explicarà una anè__dota


solucionari