Exercici

Ompli els buits amb les grafies corresponents.


Ara va__ al despa__
Un esqui__ d’oli
Tens cap desi__?
On he dei__at l’esto__ de les ulleres?
Al país de __au__a, les cases són de __ocolate
El grei__um de la __emeneia
Les __ifres de l’any bi__est
Bur__a el forat, a veure que n’i__
Dei__a la plan__a al calai__


solucionari