Exercici

Ompli els buits amb les grafies corresponents.
(Exercici basat en les pràctiques corresponents a Català Complet 1, de Josep Ruaix.


1. Una co__emoració de temps i__emorials
2. La si__fonia va ser executada i__illorablement
3. El triu__virat va assistir a l’a__fiteatre
4. Sa__só i Dalila
5. Co__ferència de pre__sa
6. Traça una circu__ferència
7. Co__ta’m un co__te
8. El co__te de la vella
9. Co__ta fins a dos-cents
10. Paguem al co__tat
11. El co__tat d’Urgell
12. Ca__brer, el co__te per favor
13. Treballa com a co__table
14. Tractat de co__tabilitat
15. Tingues molt de co__te
16. Has co__tat malament, co__ta una altra vegada
17. El co__tador de l’electricitat
18. No hi co__tava
19. El co__te i la co__tessa passen pel xa__frà
20. Co__ten les cròniques que...
21. Haurem de donar co__te dels nostres actes
22. Busca l’o__bra sota els arbres de la ra__bla
23. Hi ha una i__ensa ga__a de regals
24. Les ge__es de la tiara del su__e pontífex
25. Un pa__flet ple d’accents circu__flexos
26. Un medicament amb a__fetamina i clora__fenicol
27. La Si__forosa és una pà__fila
28. Els hebreus circu__ciden els i__fants
29. L’A__a parla amb circu__specció i la Núria amb circu__loquis
30. Els so__àmbuls caminen mentre so__ien (o so__ien)
31. Fa dos trie__is que no practique el te__is
32. Una co__exió i__ecessària feta i__ocentment
33. Àcid tà__ic
34. Un jardí a__ex a la casa
35. Ho heu fet massa su__tuós. Ta__ateix vindré
36. L’assu__te era molt co__fús
37. És un senyor be__ereixent, be__parlat i pri__irat.
38. Jo co__te que vindran pro__tament
39. Aquest ca__vi és tot un sí__toma
40. L’a__fitrió es va co__oure gra__ent e__ig dels aplaudiments
41. El so__riure de la i__fermera és com el de les ni__fes i__ortals
42. Un co__tracte d’e__fiteusi per un quinque__i
43. Els co__fits l’han e__fitat
44. L’han conde__at i__erescudament
45. Es va i__ergir i__ediatament en la i__ensitat inco__ensurable de l’espai
46. L’Assu__ta demana co__fort al co__fessor
47. Un tra__via co__fortable
48. Quin fa__farró!
49. La fa__fara o xaranga i la fa__fàrria o arrogància
50. Els go__fanons de la processó
51. Les proves d’i__pre__ta
52. La i__unitat parlamentària
53. Les circu__stàncies de l’ate__tat
54. Parlava amb è__fasi i circu__locucions fins que va e__udir
55. La mete__sicosi o transmigració de les ànimes
56. Un co__utador elèctric
57. Resultà ca__pió en el co__bat
58. Co__fegeix una garla__da de pà__pols
59. Déu és i__finit, o__ipotent i o__iscient
60. Circu__dar o e__cerclar alguna cosa
61. Els A__als de Tàcit
62. Les festes dece__als
63. Inde__itzaran els da__ificats de la malte__sada

solucionari