Restituïu les dièresis: en .html

L'apòstrof: ompli els buits amb els articles o preposicions corresponents.

Llista de barbarismes en .html

Partició ortogràfica de les paraules, en .html

Exercicis sobre l'ús del guionet (presentació gràfica).

Exercicis d'ortografia de nasals.

Exercicis d'ortografia de esses sonores.

Exercici de lectura de mots amb esses sonores.

Exercicis d'ortografia de esses sordes.

Exercicis d'ortografia de palatals sonores.

Exercicis d'ortografia de palatals sordes.

Exercicis d'ortografia de les oclusives.

Exercicis d'ortografia de la h.

Exercici d'adjectius quantitatius: cap, gens, molt (presentació gràfica)

Exercici d'evitar l'anomenat article neutre, pdf

Exercicis sobre el parell res/gens: 1, 2.

Exercici de relatius.

Exercicis de gènere i nombre en noms i adjectius:

  • Parells de noms contrastats pel gènere, pdf
  • Noms amb gèneres problemàtics per interferència, pdf
  • L'expressió del gènere, pdf
  • La moció de gènere, pdf
  • L'expressió de nombre, pdf
  • La flexió dels adjectius, pdf

Exercici de flexió d'Imperfets d'Indicatiu (presentació gràfica).

Exercici de participis (presentació gràfica).

Exercici de complements directes i pronoms febles.

Correcció d’un text: