Restituïu les dièresis: en .html

L'apòstrof: ompli els buits amb els articles o preposicions corresponents.

Exercici de lectura d'oracions amb elisions vocàliques

Exercici de lectura de mots amb esses sonores.

Pràctiques de fonètica: les cinc llistes.

Tema 1.6: Primer repàs ortogràfic

Tema 1.7: Segon repàs ortogràfic

 

Tema 2.1: els primers processos sintàctics

 • Exercici sobre el parell cap-gens: 1.
 • Exercici sobre el parell res-gens: 1, 2.
 • Exercici d'evitar l'article particular lo: 1.
 • Unes solucions de l'exercici de la pàgina 58 del tema.

Tema 2.2: la flexió nominal

 • Parells de noms contrastats pel gènere, pdf
 • Noms amb gèneres problemàtics per interferència, pdf
 • L'expressió del gènere, pdf
 • La moció de gènere, pdf
 • L'expressió de nombre, pdf
 • La flexió dels adjectius, pdf

Tema 2.3: els segons processos sintàctics

Tema 2.4: la flexió verbal

Tema 2.5: els enllaços

 • Exercicis d'elisions i canvis: 1, 2.

Tema 2.6: l'oració composta

 • Exercicis de relatius: 1, 2, 3.
 • Exercici d'enllaços, relatius i interrogatius: 1.
 • Que, què, quin: 1, 2, 3.
 • Perquè, per què, per a que, per a què: 1, 2, 3.

Tema 2.7: els pronoms febles

 • Exercicis de tematitzacions de l'OD: 1, 2, 3.
 • Exercicis bàsics: 1, 2, 3.
 • Exercicis li-els: 1.
 • Exercici de reconéixer antecedents.
 • Exercicis d'exàmens: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 • Exercicis de segon nivell: 1, 2, 3.

Tema 3.4: l'argumentació

Detecció i correcció d'errors: