Exercicis

Ompli els buits amb les grafies corresponents.

Una di__iplina fèrria
__ant Joan de les Abade__es
Una es__ena agradable
Un ram de pon__elles per a la barone__a
El misti__isme i l’a__etisme
Han repel·lit l’agre__ió
Un ca__ de con__ièn__ia
Progre__a adequadament
L’ac__elerador del cotxe
Fan pre__ió contra l’admi__ió
Els últims suc__e__os
Una propo__i__ió inadmi__ible
Estat d’ex__ep__ió
Unes despe__es ex__e__ives
Premi__es fal__es
Ex__és de velo__itat
L’alfere__ ha menjat arrò__ a la ca__ola
La pu__a s’ha po__at sobre la pin__a
Comer__ d’hortali__es
Hi__ar la bandera i al__ar el bra__
Aquell __entinella s’ha di__fre__at d’estru__

En l’escriptura d’algunes de les paraules de les frases següents és fàcil que ens enganyem perquè no mantenen la correspondència c/ç amb el castellà c/z:

M’agrada el blanc de les a__u__enes
Quan he tornat d’Andalu__ia, he pa__at per Ademú__
Han tancat el__ preso__ a la ma__morra
El paní__ també es diu dac__a i blat de moro
La teua expo__i__ió té un cert matí__ subjectiu
He conegut un __aurí de Sarago__a
He tirat la __imbomba a la __équia
M’he deixat el __arró a la carni__eria
__alparem de Còr__ega cap a Eivi__a pa__ant per Suï__a
Ja tinc l’esbó__ de la ga__eta
He anat al mu__eu de les Dra__anes
He po__at la __ervesa a la ca__ola
No em po__es el café en una ta__eta
Tinc un verní__ per a la pi__arra fet a Tuni__
M’han regalat un xeré__ boní__im

solucionari