Exercici

Ompli els buits amb les grafies corresponents.

L’esglé__ia ba__ilical de Montserrat
El pa à__im no porta rent
Ho comprarem en aquest ba__ar
Una expo__ició de cal__es gòtics
Vols co__ir-me la cami__a?
Els animals ri__òfags mengen arrels
Be__tiar tran__humant
S’ha enfon__at estrepito__ament
Quina és la cau__a de la rique__a?
Han trobat un tre__or bi__antí
La ga__olina i la ben__ina
Repo__ava sota un sal__e
La intran__igència és dolenta com una met__ina
En una hora s’han fet una dot__ena de tran__accions
Manifestem adhe__ió a la demanda de la ba__ílica del ba__ar.
S’ha amagat el cal__e a la cami__a i ha començat a co__ir.
La cri__i de la don__ella li ha enfon__at l’ànim.
El mau__oleu de darrere de l’esglé__ia.
Al mu__eu hem vist quadres de pai__atge amb les mu__es.
Ha pintat amb pin__ell un pie__òmetre vell.
El teu pre__agi és poc plau__ible.
Ha obtingut molta rique__a amb una redacció conci__a.
Un __ero pel teu nivell de tran__igència.

solucionari