Associació d'Amics de l'Ermita de Sant Miquel de Vilafamés  
imatge de capçalera
  línia taronja  
Bassa, ermita i frare

Estatuts

 [Versió en format PDF*] [Versió en format RTF]


CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT. FINALITAT I ACTIVITATS.

Article 1.- Denominació

Es constituïx l'associació denominada ASSOCIACIÓ D'AMICS DE L'ERMITA DE SANT MIQUEL i sense finalitat lucrativa, la qual s'acull al que dispose la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, i a l'empara del que disposa l'article 22 de la Constitució.

Article 2.- Personalitat jurídica

L'associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir les finalitats que es proposa.

Article 3. Domicili i àmbit d'actuació

El domicili de l'associació s'estableix a Vilafamés, carrer Mestre Bernat, nº 13, codi postal 12192, provincia de Castelló.

L'associació realitzarà principalment les seues activitats en l'àmbit territorial de Vilafamés (Castelló).

Article 4.- Finalitats

Constituïxen les finalitats de l'associació, la restauració i conservació de l' Ermita de Sant Miquel de Vilafamés, l'albergaria i la finca, tenim compte de l'entorn natural de l'Ermita, amb el consentiment de la Parroquia.

Efectuar, promocionar i recolzar actes culturals i lúdics, col·laborar així mateix amb els actes religiosos que dispose la Parròquia.

Tenint un especial compte que tot el que es fase a l'Ermita estiga integrat totalment en la llengua i la cultura de la nostra terra.

Article 5. Activitats

Per al compliment de les finalitats enumerades en l'article anterior, es realitzaran les activitats que s'estimen oportunes dins de la legalitat per poder-les portar a terme.

CAPÍTOL II.- ELS ASSOCIATS.

Article 6. Capacitat

Podran formar part de l'associació totes les persones físiques i jurídiques que, lliure i voluntàriament, tinguen interes en el desenvolupament de les finalitats de l'associació, d'acord amb els principis següents:

 1. Les persones físiques amb capacitat d'obrar i que no estiguen subjectes a cap condició legal per a l'exercici del dret.
 2. Els menors no emancipats de més de catorze anys d'edat, han de comptar amb el consentiment documentalment acreditat, de les persones que hagen de suplir la seua capacitat.
 3. Les persones jurídiques, previ acord exprés del seu òrgan competent.

  Les persones interessades en formar-ne part hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l'òrgan de representació, i este resoldrà en la primera reunió que celebre; si el sol·licitant s'ajusta a les condicions exigides en els estatuts, l'òrgan de representació no li podrà denegar l'admissió. La condició d'associat és intransferible.

Article 7. Drets dels associats

Els drets que corresponen als associats són els següents:

 1. A participar en les activitats de l'Associació i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, i assistir a l'Assemblea General, d'acord amb els Estatuts.

  Per a poder ser membre dels òrgans de representació és requisit imprescindible ser major d'edat,, estar en ple ús dels drets civils i no estar sotmès en els motius d'incompatibilitat establits en la legislació vigent.

 2. A ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l'Associació, de l'estat dels comptes i del desenvolupament de la seua activitat. Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.
 3. A ser oït amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ell i a ser informat dels fets que originen dites mesures, l'acord que impose la sanció, si és procedent, haurà de ser motivat.
 4. A impugnar els acords dels òrgans de l'Associació que estime contraris a la llei o als Estatuts.

Article 8.- Deures dels associats

Els deures dels associats són:

 1. Compartir les finalitats de l'Associació i col·laborar per a la consecució de les mateixes.
 2. Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d'acord amb els Estatuts, pugen correspondre a cada soci.
 3. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l'associació.
 4. Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries.

Article 9. Causes de baixa.

Són causa de baixa en l'Associació:

 1. La pròpia voluntat de l'interessat, comunicada per escrit als òrgans de representació.

  Podrà percebre la participació patrimonial inicial i altres aportacions econòmiques realitzades sense incloure les quotes de pertinença a l'associació i sempre que la reducció patrimonial no implique perjudici a tercers.

 2. No satisfer les quotes fixades, si deixarà de fer-lo durant dos anys consecutius.

Article 10.- Règim sancionador

La separació de l'Associació dels associats per motiu de sanció es produirà quan cometen actes que els facen indignes de continuar pertanyent a l'associació. En eixe sentit, es presumirà que hi ha els tipus d'actes següents:

 1. Quan deliberadament l'associat impedissca o pose obstacles al compliment dels fins socials.
 2. Quan intencionadament obstaculitze de qualsevol manera el funcionament dels òrgans de govern i representació de l'Associació.

En qualsevol cas per a acordar la separació per part de l'òrgan de govern, caldrà la tramitació d'un expedient disciplinari que contemple l'audiència de l'associat afectat.

CAPÍTOL III.- L'ÒRGAN DE GOVERN

Article 11. L'Assemblea General.

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'Associació, integrat per tots els associats per dret irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna.

Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, inclús els absents, el dissidents i els qui, encara que estant presents, s'hagen abstingut de votar.

Article 12. Reunions de l'Assemblea.

L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l'any, dins del primer trimestre del any.

L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari, a requeriment d'un nombre d'associats que represente com a mínim, un deu per cent de la totalitat.

Article 13. Convocatòria de les assemblees.

Les convocatòries de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran en els llocs de costum amb quinze dies d'antelació com a mínim.

Sempre que siga possible es convocarà individualment a tots els membres. La convocatòria expressarà el dia, l'hora i el lloc de la reunió, i també l'orde del dia.

Al l'inici de les reunions de l'Assemblea General, seran designats el President i el Secretari de la mateixa.

El Secretari redactarà l'Acta de cada reunió que reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'hagen adoptat i el resultat numèric de las votacions. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegirà l'acta de la reunió anterior a fi que siga aprovada o no.

Article 14. Competències i validesa dels acords.

L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l'assistència d'un mínim d'un terç dels associats presents o representats; i en segona convocatòria, siga quin siga el seu nombre, s'haurà de celebrar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc.

En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'Associació.

Són competència de l'Assemblea General: continuar pertanyent a l'associació. En eixe sentit, es presumirà que hi ha els tipus d'actes següents:

 1. Aprovar, si és procedent, la gestió de l'òrgan de representació.
 2. Examinar i aprovar o rebutjar els pressuposts anuals d'ingressos i despeses, també la memòria anual d'activitats.
 3. Establir les línies generals d'actuació que permeten a l'Associació complir els seus fins.
 4. Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de l'Associació.
 5. Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
 6. Elegir i destituir als membres de l'òrgan de representació.
 7. Adoptar els acords referents a:
  • Expulsió dels socis, a proposta de l'òrgan de representació.
  • Constitució de federacions o d'integració en elles.
  • Sol·licitud de la declaració d'utilitat pública.
  • Dissolució de l'associació.
  • Modificació dels Estatuts.
  • Disposició i alineació de béns.
  • Remuneració, si és procedent, dels membres de l'òrgan de representació.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superen als negatius. No obstant això, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superen la meitat, els acords relatius a la dissolució de l'Associació, modificació dels Estatuts, disposició o alineació de béns i remuneració dels membres de l'òrgan de representació, sempre que s'haja convocat específicament amb tal objecte l'assemblea corresponent.

Article 15. Composició de l'òrgan de representació.

L'Associació la regirà, administrarà i representarà l'òrgan de representació denominat Junta Directiva, format pel President, Vice-president, Secretari, Tresorer, vocal nº 1, vocal nº 2, vocal nº 3, vocal nº 4 y vocal nº 5.

L'elecció dels membres de l'òrgan de representació es farà per sufragi lliure i secret dels membres de l'Assemblea General.

Serà vocal nat, si no tè altre carrec, el rector o vicari de la Parroquia de Vilafamés.

Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-se, i serán requisits imprescindibles: ser major de edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar sotmés en les motius d'incompatibilitat establits en la legislació vigent, resultant elegits per als càrrecs de President, Secretari, Tresorer i Vocals els candidats que hagen obtingut el nombre més gran de vots i per est ordre.

Els càrrecs de President, Secretari i Tresorer han de recaure en persones diferents.

L'exercici dels càrrecs serà gratuït.

Article 16. Duració del mandat en l'òrgan de representació.

Els membres de l'òrgan de representació, exerciran el càrrec durant un període de quatre anys, i podran ser reelegits indefinidament.

El cessament en el càrrec abans d'extingir-se el termini reglamentari podrà ser per:

 1. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual es raonen els motius.
 2. Malaltia que l'incapacite per a l'exercici del càrrec.
 3. Donar-se de baixa com a membre de l'Associació.
 4. Sanció imposada per una falta comesa en l'exercici del càrrec.

Les vacants que es produïsquen en l'òrgan de representació es cobriran en la primera Assemblea General que se cèlebre.

No obstant això, l'òrgan de representació podrà comptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de l'Associació per al càrrec vacant.

Article 17. Competències de l'òrgan de representació.

L'òrgan de representació té les facultats següents:

 1. Ostentar i exercitar la representació de l'Associació i portar a terme la direcció i l'administració de la manera més àmplia que reconega la llei i complir les decisions preses per l'Assemblea General, i d'acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que l'Assemblea General establisca.
 2. Prendre els acords necessaris per la compareixença davant dels organismes públics, per a l'exercici de tota classe d'accions legals i per a interposar els recursos pertinents.
 3. Resoldre sobre l'admissió de nous associats, i dur la relació actualitzada de tots els associats.
 4. Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els membres de l'Associació hagen de satisfer.
 5. Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que allí s'adopten, s'acomplisquen.
 6. Comunicar al Registre d'associacions, la modificació dels Estatuts acordada per l'Assemblea General en el termini d'un mes.
 7. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar el pressuposts de l'exercici següent.
 8. Dur una comptabilitat conforme a les normes especifiques que permetre obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l'entitat.
 9. Efectuar l'inventari dels béns de l'Associació.
 10. Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea General.
 11. Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels present estatuts i donar compte d'això en la primera Assemblea General subsegüent.
 12. Qualsevol altra facultat que no siga atribuïda d'una manera especifica en els estatuts a l'Assemblea General.

Article 18. Reunions de l'òrgan de representació.

L'òrgan de representació, convocat prèviament pel President o per la persona que el substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen, que en tot cas no podrà ser superior a dos mesos.

Es reunirà en sessió extraordinària si ho sol·licita un terç dels seus components.

L'òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de l'òrgan de representació estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, podent excusar la seua assistència per causes justificades. En qualsevol cas, serà necessària l'assistència del President i del Secretari o de les persones que els substituïsquen.

En l'òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. en cas d'empat, el vot del president serà de qualitat.

Els acords de l'òrgan de representació es faran constar en el llibre d'actes.

A l'inici de cada reunió serà llegida l'acta de la sessió anterior perquè s'aprove o es rectifique.

Article 19.- El President.

El President de l'Associació també serà el President de l'organ de representació.

Son pròpies del President, les funcions següents:

 1. Les de direcció i representació legal de l'Associació, per delegació de l'Assemblea General i de l'òrgan de representació.
 2. La presidència i la direcció dels debats dels òrgans de govern i de representació.
 3. Firmar les convocatòries de les reunions de l'Assemblea General i de l'òrgan de representació.
 4. Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l'Associació.
 5. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegue l'Assemblea General o l'òrgan de representació.

El President serà substituït, en cas d'absència o malaltia, pel Vice-president o el Vocal de més edat de l'òrgan de representació.

Article 20. El Tresorer.

El Tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'Associació, així com l'elaboració del pressupost, el balanç i liquidació de comptes, a fi de sotmetre'ls a l'òrgan de representació, conforme es determina en l'article 17 dels Estatuts.

Firmarà els rebuts, les quotes i altres documents de Tresoreria. Pagarà les factures aprovades per l'òrgan de representació, les quals hauran de ser visades prèviament pel President.

Article 21.- El Secretari.

El Secretari ha de custodiar la documentació de l'Associació, redactar i firmar les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació, redactar i autoritzar els certificats que fase falta lliurar, i haurà de tindré actualitzada la relació dels associats.

CAPÍTOL V .- EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 22.- Patrimoni inicial i recursos econòmics.

El Patrimoni inicial de l'Associació està valorat en zero euros.

El pressupost anual serà aprovat cada any en l'Assemblea General Ordinària.

Els recursos econòmics de l'Associació es nodriran de:

 1. De les quotes que fixe l' Assemblea General als seus membres.
 2. De les subvencions oficials o particulars.
 3. De donacions, herències o/i llegats.
 4. De les rendes del patrimoni o bé d'altres ingressos que pugen obtindre.

Article 23.- Benefici de les Activitats.

Els beneficis obtinguts derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de l'Associació, sense que càpiga en cap cas el repartiment entre els associats ni entre els seus cònjuges o persones que convisquen amb aquells amb anàloga relació d'afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.

Article 24. Quotes.

Tots els membres de l'Associació tenen obligació de sostindre econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l'Assemblea General a proposta de l'òrgan de representació.

L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals i quotes extraordinàries.

L'exercici econòmic quedarà tancat el 31 de Desembre de cada any.

Article 25. Disposició de fons.

En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments de crèdit, han de figurar la firma del President, del Tresorer i del Secretari.

Per a poder disposar de fons, seran suficients dos firmes, de les quals, una serà necessàriament la del Tresorer o bé la del President.

CAPÍTOL VI.- DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ.

Article 26. Causes de dissolució i entrega del romanent.

L'associació podrà ser dissolta:

 1. Si així ho acorda l'Assemblea General convocada expressament per a dita finalitat i amb el vot favorable de la meitat de les persones presents o representades.
 2. Per les causes determinades en l'article 39 del Codi Civil.
 3. Per sentència judicial ferma.

Article 27. Liquidació

La dissolució de l'associació obri el període de liquidació, fins a l'acabament del qual l'entitat conservarà la seua entitat jurídica.

Els membres de l'òrgan de representació en el moment de la dissolució es converteixen en liquidadors, llevat que l'Assemblea General designe a altres, o bé els que el jutge, si és procedent, decidisca.

Correspon als liquidadors:

 1. Vetllar per la integritat del patrimoni de l'Associació.
 2. Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen precises per a la liquidació.
 3. Cobrar els crèdits de l'Associació.
 4. Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
 5. Aplicar els béns sobrants de l'Associació als fins previstos pels Estatuts.
 6. Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre corresponent.

En cas d'insolvència de l'Associació, l'òrgan de representació o, si és el cas, els liquidadors han de promoure immediatament l'oportú procediment concursal davant del jutge competent.

El romanent net que resulte de la liquidació es destinarà directament a la Parròquia de Vilafamés, per a invertir-lo en l'Ermita de Sant Miquel.

Els associats no responen personalment dels deutes de l'associació.

Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que actuen en nom i representació de l'Associació, respondran davant d'esta, davant dels associats i davant de tercers pels danys causat i els deutes contrets per actes dolosos, culposos o negligents.

CAPÍTOL VII.- RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES.

Article 28. Resolució extrajudicial de conflictes.

Les qüestions litigioses que pugen sorgir amb motiu de les actuacions desenrotllades o de les decisions adoptades al si de l'Associació, es resoldran per mitjà d'arbitratge, a través d'un procediment ajustat a allò que s'ha disposat per la Llei 36/1.988 de 5 de desembre d'Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d'audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

Vilafamés a sis de Març de dos mil quatre.


* Per a obrir i imprimir els documents en format PDF, cal tenir instal·lat a l'ordinador el programa Adobe(R) Acrobat(R) Reader 5


  Barra de navegacióTamborsPresentacióQuè som?Qui som?SocisEstatutsHistòriaOn trobar-nosActivitats
línia taronja
Tornar a pàgina inicial Logotip de l'associació Bústia de suggeriments