Pàgina de

Josep Planelles

Àrea de Química Física

Departament de Química Física i Analítica

Universitat Jaume I

La meua pàtria és la meua llengua

També és la teua. Pren-ne possessió. Parla valencià.

  Docència

  Recerca

  El racó de l'estudiant

  Aficions

Josep Planelles Fuster
Departament de Química Física i Analítica
Universitat Jaume I
Campus de Riu Sec
12080 Castelló de la Plana